Download our PDFs

    • Proximus NVJaarverslag
Previous
Marktdynamiek

Marktdynamiek

In een snel veranderende wereld moeten Telco’s zichzelf opnieuw uitvinden om te kunnen anticiperen op toekomstige opportuniteiten en dreigingen.

Volgende

Sterke marktpositie

Een belangrijke drijfveer achter de groei die we in 2015 realiseerden, is onze sterke marktpositie. Dankzij de vele initiatieven om de klantenervaring te verbeteren, zijn we erin geslaagd onze marktpositie verder te versterken. Het marktaandeel van Proximus voor Fixed Internet, tv en mobiele postpaidkaarten (excl. machine-to-machine) is met respectievelijk 2.0 p.p., 3.4 p.p. en 1.3 p.p. gestegen.

 

Nu staan we klaar om onze marktpositie te verdedigen en verder te versterken. Daarom is het doorslaggevend dat we anticiperen op de toekomstige marktdynamiek en dat we klaar zijn voor de uitdagingen en opportuniteiten in deze snel veranderende wereld, zoals beschreven in onderstaand hoofdstuk.

Fixed Network

  

tv

  

mobile

  

Marktontwikkelingen

Download het Risicobeheer-rapport 2015 voor meer informatie over toekomstige marktontwikkelingen.

Een wereld in verandering

Jaar na jaar blijven klanten meer, beter en sneller vragen. Ze willen altijd, overal en op eender welk toestel verbonden zijn.

Waar de markt naartoe gaat: versnelde evolutie van de digitale markt

Sinds een paar jaar moesten ’traditionele telecommunicatiebedrijven’ steeds meer een bijkomende focus op ICT  leggen, waarbij zij tegelijk hun lokaal/regionaal perspectief naar een wereldwijd werkterrein moesten opentrekken.

Ondanks een aantal positieve signalen is de disruptie in de digitale sector aan het versnellen. Telco’s moeten zichzelf telkens opnieuw uitvinden om zo snel op nieuwe opportuniteiten te kunnen inspelen en zichzelf tegen een disruptie van de kernactiviteiten te kunnen beschermen.

Jaar na jaar zijn klanten vragende partij voor meer, betere, snellere en goedkopere diensten: 

  • Meer bandbreedte en capaciteit
  • Superconnectiviteit op alle toestellen, altijd en overal
  • Intuïtief gebruik
  • Gemoedsrust in verband met de gebruikskost 

De maatschappelijke omgeving polariseert rond meerdere nieuwe klantenprofielen:

  • Tegen 2030 zal 30% van de westerse bevolking ouder zijn dan 65 jaar, met enorme behoeften aan gemakkelijke communicatie, ontspanning en gezondheidsopvolging tot gevolg.
  • De ’Generatie Z’ – jongeren die na het millennium geboren zijn – moet de sector’s belangrijkste inspiratiebron zijn. Zij zijn geboren digitale, mobielgerichte, real-time eisende, niet-lineaire klanten. Zij zijn verslaafd aan connectiviteit. Toch hebben zij een sterkere band met hun smartphone, apps en content dan met hun telecomprovider.

Nieuwe klantenprofielen

De maatschappelijke omgeving polariseert rond meerdere nieuwe klantenprofielen. Enerzijds is er de vergrijzende populatie met een nood aan eenvoudige communicatie, entertainment en gezondheidsmonitoring. Anderzijds zijn er de Millennials - de jongeren van het digitale tijdperk, die na het millennium geboren zijn - die een sterkere band hebben met hun smartphone, apps en content dan met hun telecomprovider.

Vanwege de evolutie van de telecommunicatie naar ICT zijn de telco’s steeds meer op zoek naar talenten op het vlak van cyberbeveiliging, digitale technologie en IT. Dergelijke talenten zijn steeds nadrukkelijker nodig om deze transformatie te ondersteunen, maar ze zijn schaars en duur.

Software en apps zullen de wereld beheersen en businessmodellen zullen volledig omgegooid worden. De OTT-revolutie (Over-The-Top) is zich aan het voltrekken waarbij schaal, platformen en ecosystemen steeds belangrijker worden. Vorig jaar zagen we grote OTT’s diversifiëren naar bijkomende werkgebieden, met de bedoeling te kunnen beantwoorden aan de steeds hogere eisen van de telcoklanten. De jongste evoluties lijken te wijzen op een kannibalisering van spraak en lineaire tv, een verlies aan controle over telefonie en een risico dat telco’s omzeild worden. Die toepassingen krijgen tractie omdat zij inspelen op het toenemende visuele aspect van communicatie: meer en meer communiceren mensen met emoticons, foto's en videoclips. 

Gedreven door het gemak van de OTT-applicaties wordt de lat voor gebruikservaring aanzienlijk hoger gelegd. Telco’s moeten investeren in een uitmuntende gebruikservaring en wendbaarheid nu klanten eenvoudige maar waardevolle oplossingen verwachten met een gemakkelijke en digitale klantenervaring, meer personalisering en naadloze opvolging over klantenkanalen heen (waarbij winkels zeer belangrijk blijven).

Wendbaarheid

Vervangingscycli van technologie en software worden steeds korter
en verplichten Telco's er toe om veel wendbaarder te worden.

Netwerken moeten slimmer en flexibeler worden. Telco’s moeten focussen op de disruptieve technologieën van de volgende generatie: centralisering van netwerkaansturing en programmeerbaarheid (Software Defined Network, SDN) en verplaatsing van netwerkfuncties van vaste apparatuur naar algemene servers (Network Functions Virtualization, NFV), of alternatieve toegangstechnologieën (Small Cells, Wi-Fi off-loading) om op die manier in te spelen op het groeiende dataverbruik, hyperconnectiviteit en nieuwe inkomstenbronnen. 

Investeringen moeten evenwel behoedzaam ingeschat worden: de consument hecht meer waarde aan de alomaanwezigheid van wifi, terwijl dit voor de telco’s (in de toekomst) allicht gevolgen zal hebben voor de mate waarin zij hun investeringen in mobiele netwerken kunnen terugverdienen. Ooit bedroeg de gebruikelijke technologische vervangingscyclus in de telecommunicatiesector vijftien jaar (levensduur van de apparatuur in jaren en driemaandelijkse releases). Nu is die cyclus al gekrompen tot vier jaar in IT en tot nog minder in de softwarebusiness. Dit houdt in dat telco’s wendbaarder moeten worden en hun ROI moeten verbeteren via een betere go-to-market.

Roam-Like-At-Home

Vanaf juni 2017 zal Roam-Like-At-Home in de Europese Unie geïmplementeerd worden met de verplichting om retailroaming binnen de EU aan te rekenen tegen de geldende binnenlandse retailtarieven.

Regelgevende context

Proximus is actief in een sterk gereguleerde omgeving. We blijven oproepen tot minder zware regelgeving met minder complexe en meer afdoende regels die investeringen en innovatie in digitale infrastructuren en diensten aanmoedigen en belonen. Ook pleiten we voor een regelgeving die geldt voor alle spelers, die dezelfde diensten aan eindgebruikers verstrekken.

1

Internationale roaming

De Europese roamingtarieven zijn sinds 2007 gereguleerd. De laatste verlaging van deze tarieven in het kader van de Roaming III-verordening van 2012 werd op 1 juli 2014 van kracht en had een negatieve impact op de roaminginkomsten in 2015. 

Naar de toekomst toe heeft de EU de zogenaamde ‘Roam-Like-At-Home’-maatregel goedgekeurd in het kader van de Verordening betreffende de Eengemaakte Telecommarkt van 25 november 2015. Deze nieuwe maatregel zal de komende jaren enige negatieve impact hebben op de inkomsten en de ebitda van Proximus. Toch verwachten we enige positieve elasticiteit in zoverre het roamingverbruik zal toenemen naarmate de prijzen dalen.

Vanaf juni 2017, op voorwaarde dat de wetgeving betreffende de herziening van de wholesale roaming op die datum van toepassing is, zal Roam-Like-At-Home in de Europese Unie geïmplementeerd worden met de verplichting om retailroaming binnen de EU aan te rekenen tegen de geldende binnenlandse retailtarieven, dit met uitzondering van het verbruik dat verdergaat dan de ‘Fair Use Policy’ die de Europese Commissie tegen december 2016 moet definiëren. Tijdens de overgangsperiode van april 2016 tot juni 2017 zullen de operatoren een toeslag kunnen aanrekenen boven de huidige bestaande wholesaletarieven.

2

Netneutraliteit  

“Netneutraliteit” betekent dat bij het verlenen van toegang tot internetdiensten equivalente soorten verkeer op een gelijke manier behandeld moeten worden. De Verordening betreffende de Eengemaakte Telecommarkt  legde dit beginsel vast in EU-wetgeving en schreef nieuwe regels voor inzake netneutraliteit die een verbod opleggen tot het blokkeren of afknijpen (‘throttling’) van online content, applicaties en diensten. Deze regels zullen op 30 april 2016 van kracht worden. Zij verplichten de regulatoren ook om de situatie te monitoren, de nieuwe regels te doen toepassen en minimumvereisten inzake servicekwaliteit vast te leggen. Zij verplicht de lidstaten ook om regels vast te leggen voor effectieve, proportionele en afschrikkende boetes.

 
3

Mobiele en vaste terminatietarieven 

De terminatietarieven zijn de kosten die vaste en mobiele operatoren aan andere vaste en mobiele operatoren moeten betalen om een gesprek op hun netwerk af te leveren.

In België trad de laatste verlaging van de mobiele terminatietarieven (Mobile Termination rates, MTR), op basis van de BIPT-beslissing van juni 2010, op 1 januari 2013 in werking met tarieven van 1,18 €ct/min. (incl. inflatie) voor de drie mobiele operatoren. Het BIPT werkt aan een nieuw kostenmodel om de MTR vast te leggen voor de periode 2016-2018 en heeft de markt hierover tijdens het derde kwartaal 2015 ook geraadpleegd. Een definitieve beslissing wordt in de loop van 2016 verwacht. Aangezien de Belgische MTR al aan de onderkant van de Europese MTR liggen meent Proximus dat een verdere verlaging ongepast zou zijn aangezien die het onevenwicht tegenover de andere Europese landen en de rest van de wereld nog zou vergroten.

In Luxemburg werd de definitieve MTR voor de drie mobiele operatoren (EPT, Tango en Orange) door de regulator vastgelegd op 0,97 €ct/min met ingang van 1 april 2015. Tango is tegen die beslissing in beroep gegaan.

De vaste terminatietarieven (Fixed Termination rates, FTR) werden door het BIPT op 26 november 2008 vastgelegd voor de periode 2008-2010 en sindsdien is daar niet meer aan geraakt. In 2015 werden ook de FTR door het BIPT tegen het licht gehouden, met mogelijke gevolgen voor de toekomst. Een definitieve beslissing wordt in de loop van 2016 verwacht. Proximus meent dat het BIPT de vaste operatoren moet toelaten om een billijke vergoeding te ontvangen voor oproepen die op hun netwerken worden afgehandeld.

4

Regels inzake consumentenbescherming

Sinds 2012 heeft de Minister voor Telecommunicatie verschillende aspecten van de regels met betrekking tot de bescherming van de Belgische consumenten aangescherpt (cfr. de maatregel uit 2012 die de stopzetting van vastetermijncontracten vergemakkelijkt).

In 2015 heeft het BIPT de sector geraadpleegd over het ‘Easy Switch’-project, dat consumenten de mogelijkheid zal bieden voor vaste diensten makkelijker van operator te veranderen, onder meer dankzij een geharmoniseerd overstapproces met één 'one stop'-procedure en het vermijden van dienstonderbreking en dubbele facturatie. De Minister van Telecommunicatie heeft het BIPT gemachtigd een multi-operator overeenkomst te sluiten over de technische en operationele details, dit tegen 1 maart 2016. Proximus ondersteunt het ’Easy Switch’-project.

Dit jaar heeft het BIPT ook werk gemaakt van transparantie inzake de netwerkbeschikbaarheid in België, met name via het Atlas-project, waarbij in juli en november 2015 en februari 2016 kaarten gepubliceerd werden van de mobiele dekking. De publicatie van gecombineerde vaste kaarten wordt verwacht in 2016. Proximus wil dat de eenzijdige dekkingsparameters zouden worden aangevuld door parameters in verband met de kwaliteit van de klantenervaring.

5

Regelgeving inzake kabel- en breedband

In haar beslissingen van 12 november 2014 en 13 mei 2015 bevestigde het Hof van Beroep te Brussel het regelgevingsbesluit van 2011 om de netwerken van de kabeloperatoren (Telenet, Nethys, Brutélé, Coditel and AIESH) open te stellen voor de concurrentie. Deze beslissing verleent Proximus het recht om volledige gereguleerde toegang te krijgen tot hun netwerken.

In 2015 werden de gereguleerde wholesaletarieven (voor analoge tv, digitale tv en breedband) van de kabeloperatoren herzien. De regulatoren hebben de nieuwe tarieven formeel goedgekeurd op 19 februari 2016. Deze nieuwe tarieven worden vanaf 1 mei 2016 van kracht. Proximus is van oordeel dat bij de wholesale-tarieven rekening moet worden gehouden met een billijke vergoeding van het toegangsnetwerk.

6

Aanstaande herziening van het EU-telecompakket

Aan de positieve kant zijn de EU-instanties bezig met een herziening van het EU-telecompakket om na te gaan of dit aan de huidige en toekomstige marktuitdagingen voldoet. Belangrijke elementen die onderzocht worden, zijn het antwoord van de regelgeving op de noodzaak aan incentives voor investeringen in snellere digitale netwerken en de creatie van een gelijk speelveld voor alle spelers in de digitale economie. 

Regelgevende kader

Lees het volledige Regelgevende kader voor 2015

Concurrentie

In zijn kernactiviteiten krijgt Proximus te maken met concurrentie van 3 sterk aanwezige kabeloperatoren: Telenet (Vlaanderen en 1/3 van Brussel), VOO (Wallonië en 1/3 van Brussel), en Numéricable (1/3 van Brussel en een klein deel van Henegouwen).

Deze spelers exploiteren capillaire breedbandnetwerken, die zorgen voor sterke concurrentie op infrastructuurvlak.

De vaste markten voor digitale tv en internet groeien traag, en de markt voor vaste spraak is stabiel.

De mobiele markt heeft de laatste jaren diverse schokgolven gekend (aantrekkende concurrentie en nieuwe regelgeving). Dankzij de positieve uitwerking van de groeiende aanwezigheid van smartphones en de boost in het gebruik van mobiele data, is de markt uiteindelijk gestabiliseerd en in 2015 is een herstelfase ingetreden. Zowel postpaid als abonnementen blijven groeien ten koste van prepaid.

De concurrentie in het ICT-segment is zelfs nog meer versnipperd. Naast de grootste telecomgeoriënteerde concurrenten moet Proximus ook de strijd aangaan met IT-serviceproviders in nichemarkten en met internationaal gerichte concurrenten die inzetten op multinationale klanten. Dit zijn bijvoorbeeld spelers als Orange, BT, Verizon en Colt, plus ook netwerk- en systeemintegrators zoals Dimension Data, Cegeka, HP en Getronics.

Op internationaal vlak nemen het gebruik en de inburgering van OTT-diensten toe dankzij de groeiende penetratie van smartphones, de beschikbaarheid en de kwaliteit van mobiele connectiviteit en mobiel datagebruik. Geleidelijk aan heeft dit gevolgen voor de opbrengsten uit de telecomkernactiviteiten.