Download our PDFs

    • Proximus NVJaarverslag
Previous
Financiële informatie

Financiële
informatie

2015 was een opmerkelijk jaar waarin we,
een jaar vroeger dan voorzien,
onze belofte waarmaakten om terug met groei
aan te knopen tegen eind 2016.

Volgende

We hebben een succesvol jaar afgesloten waarin we onze groeiambitie een jaar eerder dan gepland hebben waargemaakt. We hebben Proximus omgevormd tot een bedrijf dat groeit, dankzij onze klantenfocus en de sterke inzet van onze medewerkers. De talrijke initiatieven die we voor onze klanten hebben genomen om onze netwerken te verbeteren, onze activiteiten te vereenvoudigen, de klantenervaring te verbeteren en onze producten en diensten te verrijken, hebben in 2015 voor een aanhoudende solide groei van ons klantenbestand gezorgd.

Voor 2016 streven we naar een aanhoudende duurzame opbrengsten- en ebitdagroei door de uitvoering van onze Fit for Growth-strategie. We verwachten het jaar 2016 te zullen afsluiten met lichte groei van onderliggende opbrengsten uit kernactiviteiten en van de onderliggende groepsebitda, dit ondanks de hoge vergelijkbare basis van BICS, de 'Roam-Like-At-Home'-regelgeving en een nieuw, moeilijker concurrentielandschap in België.

Om de groei op lange termijn te verzekeren, hebben we beslist de investeringen in het vaste netwerk op te voeren, en speciaal te focussen op Fiber tot the Business. We verwachten dan ook dat het capexniveau in 2016 rond 950 miljoen EUR zal liggen. In lijn met ons eerder aangekondigde engagement voor de periode 2014-2016 verwachten we over het jaar 2016 een brutodividend van 1,50 EUR per aandeel uit te keren.

Opbrengsten

Over het hele jaar 2015 kwamen de totale opbrengsten uit kernactiviteiten van Proximus uit op 4.379 miljoen EUR, dit is 2,1% meer dan in 2014.  De opbrengstengroei was voor een groot deel te danken aan de Consumer Business Unit (CBU) van Proximus, die over 2015 een 3,0% stijging van de onderliggende opbrengsten liet optekenen. Die stijging was te danken aan de sterke opbrengsten uit Vaste producten dankzij een groeiend klantenbestand voor vast internet en tv, en ook groeiende opbrengsten uit Mobiele diensten. Proximus haalde voordeel uit zijn grote inspanningen inzake klantgerichtheid en uit zijn convergentiestrategie. Door klanten multi-play producten aan te bieden, wist de onderneming de klantenbinding en de waarde van zijn klantenbestand op te trekken. Ook de Luxemburgse dochteronderneming van Proximus, Tango, sloot een sterk jaar af met voor 2015 een 11,1% stijging van de opbrengsten.

De Enterprise business unit (EBU) van Proximus zag zijn opbrengsten met 2,1% toenemen tot een bedrag van 1.338 miljoen EUR. Vooral de opbrengsten uit mobiele diensten groeiden in vergelijking met het voorgaande jaar, met name 5,6%, dit dankzij een groeiend klantenbestand en een gunstige ARPU-trend. Anderzijds stegen de onderliggende ICT-opbrengsten met 2,3%.

De positieve evolutie van de Proximus-opbrengsten uit kernactiviteiten werd deels tenietgedaan door een 8,9% daling van de wholesaleopbrengsten, in hoofdzaak te wijten aan een aanhoudende volumedaling in de traditionele wholesaleactiviteiten, en versneld door de afbouw van «Snow» als gevolg van de beslissing van Base om zijn vast triple-play aanbod stop te zetten. Het leeuwendeel van de vroegere Snow-klanten opteerde tijdens de eerste helft van 2015 echter voor Scarlet. De daling van de wholesalelijnen werd daardoor ruimschoots gecompenseerd door het retailaanbod van Proximus.

BICS boekte in 2015 een totaal opbrengstenbedrag van 1.616 miljoen EUR, 2,5% meer dan het jaar voordien. De gestaag groeiende opbrengsten uit niet-spraak en de positieve impact van de USD kon de druk op de spraakopbrengsten vanwege lagere volumes, meer dan compenseren.

 

Opbrengsten (in m€)

 

 

 

Direct Margin

In 2015 kwam de onderliggende Directe Marge van Proximus-groep uit op 3.617 miljoen EUR, dit is 2,4% meer dan het jaar voordien. Deze gunstige evolutie was zowel te danken aan de kernactiviteiten van Proximus als aan BICS. Gezien de toename van de opbrengsten uit kernactiviteiten het resultaat was van een stijging van vaste en mobiele diensten aan hogere marges, ging de directe marge van de kernactiviteiten met 1,6% vooruit in vergelijking met het jaar voordien en kwam uit op 3.340 miljoen EUR.

 

Daarnaast kwam de directe marge van BICS voor 2015 uit op een stevige 278 miljoen EUR, 13,3% meer dan het jaar voordien. Dit was te danken aan een gunstige evolutie van zowel spraak als niet-spraak.

 

 

Direct Margin (in m€)

 

Ebitda

Exclusief incidentele elementen boekte Proximus Groep voor 2015 een onderliggende EBITDA van 1.733 miljoen EUR, dit is een 4,9% stijging in vergelijking met 2014.  De kernactiviteiten van Proximus zagen hun EBITDA toenemen met 3,6% tot een bedrag van 1.573 miljoen EUR. In het bijzonder het consumentensegment presteerde sterk in 2015, met een 3,5% stijging van de resultaten in dit segment. Ook de Enterprise Business Unit sloot het jaar 2015 af met een positieve noot, met name een 2,2% stijging van het segmentresultaat. BICS zette een sterk 2015 neer met een segmentresultaat ten belope van 160 miljoen EUR, dit is 19,1% meer dan het jaar voordien.

 

EBITDA (in m€)

 

Capex

In 2015 heeft de Proximus Groep in totaal voor 926 miljoen EUR aan investeringen verricht, dit is 1.002 miljoen EUR inclusief 75 miljoen EUR aan investeringen voor de vernieuwing van het 900Mhz/1800Mhz spectrum. Dit staat tegenover een investeringsbedrag van 978 miljoen EUR in 2014, exclusief 16 miljoen EUR aan spectrum Capex, maar inclusief de uitzendrechten voor drie jaar van de Belgische Jupiler Pro league, die in 2014 gekapitaliseerd werden.

 

Capex (in m€)

 

Free Cash Flow

 

Over het volledige boekjaar 2015 kwam de vrije kasstroom van de Proximus Groep uit op 408 miljoen EUR. Dit is in vergelijking met een vrije kasstroom van 711 miljoen euro gegenereerd in 2014. Op jaarbasis werd de positieve impact van de hogere onderliggende EBITDA meer dan tenietgedaan door de lagere inkomsten uit de verkoop van geconsolideerde ondernemingen en gebouwen, de uitbetaling van een schikking, de verwerving van minderheidsbelangen, hogere kasmiddelen gebruikt als bedrijfskapitaal en meer kasmiddelen ingezet voor investeringen.

 

Free Cash Flow (in m€)

 

10 jaar kerncijfers

Download het Financieel verslag voor de volledige kerncijfers.

Proximus-aandeel en -dividend

In 2015 genereerde de telecomsector (SXKP) een 24% hogere return dan de bredere Europese index (SXXP).

Na een indrukwekkend 2014, waarin het Proximus-aandeel met 40% steeg, werd het jaar 2015 vrijwel stabiel afgesloten op 30,0 EUR, of 0,3% lager dan een jaar geleden.  In vergelijking hiermee was er een stijging met 13% voor de BEL-20, en een winst van 8% voor de SXKP en 7% voor de SXXP.

In 2015 presteerde de markt wisselvallig, als gevolg van macro-economische uitdagingen, eerst in Griekenland en daarna in China.  Er waren ook, heel wat fusie- en overnameactiviteiten in de sector, met aanhoudende geruchten rond Liberty/Vodafone en andere structureringsakkoorden, waaronder het einde van de consolidering in Denemarken, door de ruime remedies opgelegd door de Europese Commissie. De volatiliteit op de markt werd verder aangewakkerd door een potentieel strengere concurrentieomgeving in België, met de overname van BASE door Telenet, de aankondiging van Mobistar dat het op de vaste markt instapt, en ongunstig regelgevingsnieuws met de beslissing van de EU om 'Roam-Like-At-Home' op te leggen.

Onze aandeelhouders

De grootste aandeelhouder van Proximus is de Belgische staat, die 53,51% van de Proximus-aandelen bezit.  Eind 2015 hield Proximus 4,74% van haar eigen aandelen aan.  De free float vertegenwoordigt 41,75%.

Van alle vrij verhandelbare aandelen (free float) houden kleine beleggers er ca. 20% aan; het overige deel is voornamelijk in handen van institutionele aandeelhouders. Proximus' grootste institutionele aandeelhouders bevinden zich in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de Benelux en Duitsland.

Proximusaandeel

Voor meer gedetailleerde informatie over het Proximusaandeel kunt u hier het volledige document downloaden.

Beleid inzake de winstuitkering aan de aandeelhouders

Proximus verbindt zich ertoe een aantrekkelijk beleid van winstuitkering te voeren waarbij, in principe, het grootste deel van haar jaarlijkse vrije kasstroom wordt uitgekeerd aan haar aandeelhouders.

De teruggave van de vrije kasstroom, hetzij via dividenden, hetzij via aandeleninkopen, zal jaarlijks worden herzien om strategische financiële flexibiliteit te behouden voor toekomstige organische groei of groei via selectieve M&A's, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.

Het beleid inzake de winstuitkering is gebaseerd op een aantal veronderstellingen betreffende de toekomstige evolutie van de business en de markt en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in geval van onvoorziene risico's of gebeurtenissen waarover het bedrijf geen controle heeft.

Winstuitkering over het financiële jaar 2015

Op 25 februari 2016 besliste de Raad van Bestuur een gewoon dividend van 1,00 EUR per aandeel voor te stellen aan de Algemene Vergadering van 20 april 2016. Proximus gaat daarmee uit van een dividend van 1,50 EUR bruto per aandeel over de jaarresultaten van 2015. Na goedkeuring door de Algemene Vergadering zal het gewone dividend worden uitgekeerd op 29 april 2016, met als registratiedatum 28 april 2016 en als ex-dividenddatum 27 april 2016.

Dat brengt het totaal aangekondigde dividend over de resultaten van 2015 op 490 miljoen EUR.

Daarnaast wil de Raad van Bestuur van Proximus de aandeelhouders van de onderneming met een aantrekkelijk en duurzaam dividend blijven belonen. Daarom herbevestigde de Raad van Bestuur zijn voornemen om het komende jaar een stabiel jaarlijks dividend van 1,50 EUR per aandeel (een interim-dividend van 0,50 EUR en een gewoon dividend van 1,00 EUR) uit te betalen, op voorwaarde dat de financiële prestaties van Proximus in de lijn van zijn verwachtingen liggen.