Download our PDFs

  • Proximus NVJaarverslag
Previous
Bestuur

Bestuur

Maak kennis met onze Raad van Bestuur en ons Executive Committee

Volgende

Ons bestuursmodel

De statuten van Proximus zijn sterk beïnvloed door de specifieke rechtsvorm van de onderneming. Als naamloze vennootschap van publiek recht is Proximus op de eerste plaats onderworpen aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de autonome overheidsbedrijven (‘de wet van 1991’). Proximus is onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen, voor zover de wet van 1991 er niet uitdrukkelijk van afwijkt.

De belangrijkste kenmerken van het bestuursmodel van Proximus zijn: 

 • Een Raad van Bestuur die het algemene beleid en de algemene strategie van Proximus vastlegt en toezicht houdt op het operationele management; 
 • De oprichting door de Raad van Bestuur binnen zijn structuur van een Audit- en Toezichtscomité, een Benoemings- en Bezoldigingscomité en een Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling; 
 • Een Gedelegeerd Bestuurder (CEO), die de hoogste verantwoordelijkheid draagt voor het operationele management (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het dagelijks bestuur); 
 • Een Executief Comité, dat de Gedelegeerd Bestuurder bijstaat in de uitoefening van haar bevoegdheden.

In december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet goedgekeurd bedoeld om de Wet van 1991 te moderniseren, in het bijzonder door het afzwakken van bepaalde organisatorische verplichtingen om zo een gelijk speelveld te scheppen voor alle concurrerende bedrijven, door de Corporate Governance gelijk te schakelen met de normale regels voor beursgenoteerde bedrijven in België, en door het kader vast te leggen waardoor de Regering haar participatie onder de 50% kan laten zakken.

Op de volgende Algemene Vergadering zal de Raad van Bestuur een aantal statutenwijzigingen voorstellen om de wijzigingen aan de Wet van 1991 te integreren.

Raad van Bestuur

Zoals bepaald in de wet van 1991 is de Raad van Bestuur samengesteld uit:

 •  (1) Bestuurders benoemd door de Belgische Staat naar rato van het aandelenbezit;
 •  (2) Bestuurders bij afzonderlijke stemming benoemd door de andere aandeelhouders voor de overige zetels.  

Op dit ogenblik telt de Raad veertien leden: zeven bestuurders werden benoemd door de Belgische Staat, de overige zeven leden zetelen als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en de Belgische Corporate Governance Code

 • Dominique
  Dominique Leroy
 • Stefaan
  Stefaan De Clerck (1)
 • Karel
  Karel De Gucht (1)
 • Pierre
  Pierre Demuelenaere (2)
 • Martin
  Martin De Prycker (2)
 • Carine
  Carine Doutrelepont (2)
 • Martine
  Martine Durez (1)
 • Guido
  Guido J.M. Demuynck (2)
 • Laurent
  Laurent Levaux (1)
 • Isabelle
  Isabelle Santens (1)
 • Agnes
  Agnès Touraine (2)
 • Catherine
  Catherine Vandenborre (2)
 • Lutgart
  Lutgart Van den Berghe (2)
 • Paul
  Paul Van de Perre (1)

Governance verslag

Lees meer over de Raad van Bestuur in het Governance verslag 2015

Bezoldiging van de Bestuurders in 2015

De principes die aan de basis liggen van het beleid m.b.t. de bezoldiging van de bestuurders werden vastgelegd door de Algemene Vergadering van 2004.

  Voorzitter van de Raad van Bestuur Gedelegeerd Bestuurder Leden
Jaarlijkse vaste vergoeding 50.000 0 25.000
Zitpenning per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur 10.000 0 5.000
Vergoeding voor communicatiekosten 4.000 0 2.000
  Voorzitter van adviserend comité Gedelegeerd Bestuurder Leden van adviserend comité
Zitpenning per bijgewoonde vergadering van adviserend comité 5.000 0 2.500

Bezoldigingsverslag

Ÿ Lees meer over de bezoldiging van de Bestuurders in het Bezoldigingsverslag 2015.

Het Executief Comité

De leden van het Executief Comité worden benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur op voorstel van de Gedelegeerd Bestuurder, na raadpleging van het Benoemings- en Bezoldigingscomité.

De bevoegdheden van het Executief Comité worden bepaald door de Gedelegeerd Bestuurder. Het Executief Comité staat de Gedelegeerd Bestuurder bij in de uitoefening van haar taken.’

 • Dominique
  Dominique Leroy - Chief Executive Officer
 • Sandrine
  Sandrine Dufour - Chief Financial Officer
 • Michel
  Michel Georgis - Chief Human Resources Officer
 • dirk
  Dirk Lybaert - Chief Corporate Affairs Officer
 • Geert
  Geert Standaert - Chief Technology Officer
 • Renaud
  Renaud Tilmans - Chief Customer Operations Officer
 • Bart
  Bart Van Den Meersche - Chief Enterprise Market Officer
 • Philip
  Phillip Vandervoort - Chief Consumer Market Officer

Governance verslag

Lees meer over het Executief Comité in het Governance verslag 2015

Bezoldiging van het Executief Comité in 2015

Onze onderneming heeft voor haar topmanagers een evenwichtig verloningsbeleid uitgewerkt dat aantrekkelijke, marktcompetitieve vergoedingen voorziet en de belangen van het management en van de aandeelhouders op elkaar afstemt. We wensen performante topmanagers aan te trekken en te behouden voor ons Executief Comité en ons senior management. De onderneming beloont rolmodellen die zich engageren om sterk te presteren en die de bedrijfswaarden uitdragen.

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité legt het verloningsbeleid voor het topmanagement vast en legt de aanbevelingen voor de individuele loonpakketten voor de Gedelegeerd Bestuurder en de overige leden van het Executief Comité ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur. De samenstelling van deze loonpakketten wordt regelmatig vergeleken met deze in BEL 20-bedrijven (exclusief financiële sector) en andere bedrijven uit de Europese telecommunicatie- en ICT-sector.

Het verloningsbeleid voor topmanagers bestaat uit een aantal vaste componenten, namelijk het basisloon, pensioenvoordelen, voordelen na uitdiensttreding en andere voordelen, en een aantal variabele prestatiegebonden componenten, namelijk de variabele verloning op korte termijn en de variabele verloning op lange termijn. 

Relatief belang van de verschillende componenten van de 'on-target'-verloning vóór sociale werkgeversbijdragen (eind 2015).

 
 

Bezoldigingsverslag

Lees meer over de bezoldiging van het Executief Comité in het Bezoldigingsverslag 2015.